Καλακώνας Ευάγγελος


Α/Α Δωρεάς: 117


Εκτυπωτές: 2

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 4

Ηχεία: 2

Οθόνες: 3

Πληκτρολόγια: 6