Κατσιέρης Άρης


Α/Α Δωρεάς: 31


Εκτυπωτές Α4 Μελάνης: 1
(Μη λειτουργικός. Εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 5
(Οι 2 είναι λειτουργικοί. Από τους υπολοίπους κρατήθηκαν τα λειτουργικά μέρη ως ανταλλακτικά. Οτιδήποτε μη λειτουργικό εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Κατανεμητές Δικτύου (Ethernet Switches): 1

Καλώδια Διαφόρων Τύπων