Μαστοραντωνάκης Μιχαήλ


Α/Α Δωρεάς: 40


Εκτυπωτές Α4 Μελάνης Έγχρωμοι: 1

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 2
(Ο ένας ήταν μη λειτουργικός και εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Μνήμες: 6

Οθόνες: 1

Πληκτρολόγια: 2

Ποντίκια: 2
(Το ένα ήταν μη λειτουργικό και εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Σκληροί Δίσκοι 3.5": 1